ir? Neye Yarar? Nasıl Sınıflandırılır? Nasıl Kullanılır? Nerede Kullanılır? Niçin Kullanılır? - harun güngör pt>
Yer: Blog >Genel>Yazı Detayı
Bilgi Nedir? Neye Yarar? Nasıl Sınıflandırılır? Nasıl Kullanılır? Nerede Kullanılır? Niçin Kullanılır?
9 sene oldu ⁄ Genel 2 Yorum
Tumblr Yayınla

Bilgi Nedir?

(1) Bilgi üzerinde çalışılan içerik ve perspektife göre pek çok çeşitte anlamlar içeren kompleks bir kavramdır. Bazı tanımları: •Öğrenme,araştırma veya gözlem sonucu elde edilen gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad
•İnsan,para,dürtü,öğrenme,güç ve yetenek avantajıdır.
•Buluşta odaklanmış,uzmanlıkla birleştirilmiş,özel ilişkili bir aksiyondur.
•Bir değer ekleme davranışı ve  aktivitesidir.
•Yönetme yeteneğidir.
•Bir alanda ilgili çeşitli özellik ve tavırları açıklayan modeller kümesidir.
Bilgi karşımıza birçok farklı şekilde çıkabilir. Çizim,metin,fotoğraf,film vb. birer bilgi çeşididir. Bilgi bir işi gerçekleştirmede sermaye,emek veya topraktan daha fazla konuyla ilgilidir. Bununla birlikte en fazla ihmal edilen varlıktır. Bilgi yeni çıkmış durumlara adapte olabilme yeteneği sağlar,öğrenmenin bir sonucudur ve rekabet avantajını arttırır. Burada önemli olan husus tanımdan da anlaşılacağı üzere “bilginin kaydedilebilir,görülebilir,tekrar tekrar elde edilebilir ,gözlenebilir ve yorumlanabilir bir şekilde olmasıdır.
Bir bilginin değerli olması için odaklanmış ,test edilmiş,gerçeklenmiş ve paylaşılmış olması gereklidir. Ayrıca bilginin girdi ve çıktılarının basit olması, güncellenebilmesi,dilinin basit ve uygun olması gereklidir.
1.2. Bilginin çevrimi:
a)Bilgi doğar,bulunur ya da keşfedilir.
b)Bilgi kaydedilir.
c)Bilgi kullanılır,değerlendirilir.
d)Bilgi geliştirilir.
e)Bilgi aktarılır.
f)Bilgi arşive kaldırılır.
Bilgiler yukarıdaki çevrime göre ömürlerini tamamlar. Bilginin türü ve özellikleri değişse de bu çevrim değişmez.

1.3. Bilginin Tanımlanması:

Bilgi üç yolda tanımlanmıştır:   
1.3.1    İşlenmiş data olarak bilgi:  
Veriler(data) genellikle tanımlanmamış kullanım ve başvuruları içeren ham gerçekleri göz önünde tutarlar. Bilgi seçeneklere etkiyen işlenmiş data olmak üzere göz önünde tutulur.  Data bazen formatlanır , filitrelenir ve özetlenir. Araştırmacılar  datayı hipotezleri test etmek için toplarlar,böylece data, işlenmemiş ve analiz edilmemiş sayılara bağlıdır. Data,analiz edildiğinden ,bilim adamları datanın içerdiği bilgi hakkında konuşurlar,bilginin yorumlanması ise,analizlerinden elde edilir.
 
1.3.2. Belirsizliğin(Bilinmeyenin) karşıtı olarak bilgi:
Bilgi üzerindeki farklı bir perspektif ekonomik teoriden türetilmektedir ve burada bilgi bilinmeyenin negatif ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Mikro ekonomi teorisinde arz ve talebin dengesi mükemmel  olarak bilinen pazara bağlıdır. Burada tüm satıcılar ve alıcılar,birbirleri hakkında tüm bilgilere sahiptir ve bilinmemezlik burada yer almaz. Bilgi,arz ve talep hakkında bilinmeyenleri yok ederek bir pazarı mükemmel hale getirir.  Makro ekonomi teorisinde, ekonominin yönünü ölçen ve önceden haber veren ekonomik sinyaller ekonomik durum hakkında bilgi sağlarlar. Firma bu sinyalleri çözerek bilinmeyeni en aza indirir.
Yöneticiler bu nedenlerle bilgiyi bilinmeyeni azaltan şeklindeki terimlerle tanımlarlar. Çünkü yöneticiler, karar vermede alternatiflerin çıktılarını düşünmeli,kararın kalitesini,karar verme prosesinin etkisini arttıran çeşitli alternatiflerin çıktıları hakkında bilinmeyenin azaltılmasını  tasarlamalıdırlar.

1.3.3. Anlamlı bir sinyal olarak bilgi:
Bilgi teorisi,insanlar ve/veya makineler  arasındaki haberleşmenin etkisini ölçme olmakla birlikte ,bilgiyi haberleşmenin girdisi ve çıktısı olarak tanımlamaktadır. Gönderici ve alıcı tarafından aynı şekilde yorumlanan elektronik,denetlenebilir,görülebilir veya diğer sinyaller bilgiyi iletirler.

Kaynak: http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1139

 

(2)

Bilinçli varlık olan insanın kendini ve kendi dışındaki nesneleri anlama etkinliğine bilme bu etkinlikten çıkan sonuca ise bilgi denir.

Felsefede  suje (özne ) olan insan ile obje (nesne)olan varlık arasındaki ilişkiden çıkan ürüne bilgi denir.

Sujenin objenin bilgisine ulaşması için merak duygusu ve bilme isteği ile objeye yönelmesi gerekir.bu yöneliş ve kurulan bağa bilgi aktı (bağı) denir.Kurulan bilgi bağının , yönelişin türü bilginin değişik biçimlerde ve türlerde oluşmasına neden olmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://nihalhoca.blogcu.com/bilginin-tanimi_24229871.html

 

 

Neye Yarar?

Organizasyonlar bilgiyi kaynak,avantaj veya mal olarak kullanabilirler.
Kaynak olarak bilgi:Çıktıların üretilebilmesi için,genellikle organizasyonlar parayı,insanları,hammaddeleri,makineleri ve de zamanı kaynak,girdi olarak kullanan kurumlar olarak düşünülür. Kaynaklar belli bir dereceye kadar bir diğerinin yerine geçebilir. Benzer şekilde,bilgi kapital veya işçinin yerini alabilir. Organizasyon üyeleri,bilgiyi maliyetleri düşürmek ve ürünün ve/veya hizmetin kalitesini arttırmak için kullanabilirler.

Aktif (avantaj) olarak bilgi: Aktif bir şirket çıktısını üretmek için kullanılan ve kaynak gibi tükenmeyen bir insan veya organizasyon özelliğidir. Bazı kaynaklar, süresi uzatılmış bir periyotta kullanılabilmeleriyle aktife dönüşebilirler. Bilgi kaynağı da benzerdir fakat özdeş değildir. Bilgi, anında kullanıldığında  gerçekte tüketilir
Bilginin aktif modeli,yöneticilerin kullanabilecekleri bir yatırım şeklindedir. Rakiplerine karşı organizasyonu avantajlı hale getirmek için aktifleri  gözlemler.

Ürün olarak bilgi: otomobiller,bulaşık makineleri veya diğer ürünler gibi bilgi de satılabilir bir üründür. Bazı firmalar bilgiyi satmak için kullanırlar. Örneğin,kredi büroları,potansiyel alacaklılara bilgi satmak amacıyla geçmiş kredileriniz hakkında bilgi toplar. Hizmet ağırlıklı ekonomilerde,artan sayıda organizasyonlar bilgiyi satılabilir bir ürün olarak görmektedirler.

Kaynak: http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1139

 

* Bilginin Sınıflandırılması?

    Bilgiyi açık (explicit) ve suskun (tacit) bilgi olarak sınıflandırabiliriz. Somut ve teorik olarak
değerlendirilen açık bilgi, dokümanlar, veri tabanları, ürünler ve süreçlerle tanımlanabilir.

   Yüksek derecede kişisel, soyut olarak değerlendirilen suskun bilgi, iletişimi ve formalizasyonu zor olan personel deneyimlerine, genel duruma, hareketlere bağlı bulunan bilgidir. Suskun bilgi, bilinen ancak açıklayamadığımız bilgidir
   (NONAKA ve diğerleri, 1995). Suskun bilgi, faaliyet tabanlı olup zihnin ve bedenin iş performansında aynı anda
işleve geçmesidir. Suskun bilgi organizasyon içinde doğru işlerin yapılarak çalışma ünitelerinin amaçlarına
erişmesini temin ederek görev etkinliğini ve çözümü güç olan zor problemlerin sezilmesi ve açıkça ortaya konulması ile bir çeşit yaratıcı sağlamlığı sağlar. Açık bilgi, uygun kurallar tarafından, hareketlerin durumlara eşitlenmesi amacıyla kullanılan açık bilgidir. Açık bilgi alışkanlıkların, standart çalışma prosedürlerinin ve veri kayıtlarının apılandırılmasında kullanılır (CHOO, 1998).

* Prof. Dr. Mina ÖZEVREN (Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğretim Üyesi.)

 

Nasıl Kullanılır?

Bilginin oluşma süreci, olay ve verilerin genel enformasyonları oluşturacak şekilde organize edilip yapılandırılması ile başlar belirli bir kullanıcı grubunun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde yeniden düzenlenip filtreden geçirilmesi ile sürer ve belirli bir düzen ve yapıya kavuşmuş bu enformasyonu bireylerin özümseyip bilgiye dönüştürmeleri ile son bulur. Bu dönüştürme süreci bireylerin tecrübe, davranış ve içinde bulundukları koşullardan etkilenir. Bilgi, tecrübe, yorum ve içinde bulunulan şartları bünyesinde barındıran enformasyondur ve yeni bir bakış açısının ortaya çıkmasına yol açar. Bilgi, kullanılmadığında herhangi bir anlam ifade etmez. Bilgi, karar ve eylemlere uygulanmaya hazır yüksek değerdeki enformasyondur.

 

Nerede – Niçin Kullanılır?

Bilginin şu sorularınada cevap vermeniz çok önemli. Hangi bilgi ne işe yarar. Bunu biliyor musunuz? Bilgi ne işe yarar? Ne zaman nerde kullanacağım ne işe yarayacak? Hangi bilgi nerede kullanılır? Her yerde , her bilgi kullanılmaz. Bazı bilgiler bazı yerlerde kullanılır, bazı yerlerde kullanılmaz. Daha sonra hangi bilgi işe yaramaz, bunuda tesbit etmeniz gerekiyor.

Hangi bilgi para eder, bunuda bilmemiz lazım. Bazı bilgiler para ediyor, bazı bilgiler para etmiyor. Bazı dönemde para eden bilgi, bazı dömnemde para etmemeye başlıyor. Onun için para eden bilgiyi yakalamanız lazım, para ettiği anda da paraya dönüştürmek lazım.

O nedenle bu bilgiyide, bilgi , bilgi deniliyor gençlerimiz biliyor ama ben ek bir şey ilave söyleyeyim diye aslında bu iş veriyle başlıyor. Yani 08111950 bu veri. Biz bu veriyi bilgiye dönüştürmemiz lazım. 8.11.1950 yani 8 Kasım 1950 bilgi olmaya başladı. Ondan sonra bunu bilgiyi 8 Kasım 1950 Bülent Şenver Bey’in doğum günüdür dememiz lazım. Buda yeterli değil, bunu akıla çevirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili dememiz lazım ki, Bülent Şenver Bey bizim en değerli on müşterimizden biridir, kendisinin doğum günü sekiz kasımdır, doğum gününde kendisinin evine bir kutlama mektubu ile birlikte bir demet gül gönderelim. İşte bu tamamlanmış oluyor. Veri ile başlayan şey akıl ve aksiyona yönelik sonuçlanmıyor. Kimimiz ortada kalıyoruz, kimimiz aşağılarda kalıyoruz. O nedenle bunu yukarıya kadar çıkarmanın şirketlere menfafti geri dönüşü olur. Aksi takdirde olmaz.

Kaynak: http://www.bulentsenver.com/bsakfel/yazilarim/one_news.asp?IDNews=328

 

Comments

comments

Toplam 2 tane yorum var, bunların; 2 tanesini ziyaretçiler, 0 tanesini admin yazmış.

  1. mehmet : 03 Ekim 2013 18:16

    bu site adamın dibi be 😉

  2. Affan : 16 Şubat 2016 20:15

    Mükemmel bir anlatım. Çok teşekkür ediyorum Sayın yazar. 🙂

Düşüncelerinizi yazın.

Avatar Ekle?


*

Aktif

Son Yorumlar

.:: Sitemiz; ::.

.:: Tıklayın ::.

Aktif Yorumcular

Yazılara Abone Ol

Kategoriler

Son Yorumlar