ivleri - harun güngör
Yer >Blog > Müzik, Kategorisindeki Yazılar
Atatürk, şiir ve edebiyat dışında müziğe de büyük bir ilgi duymuştur. Şarkı ve türküleri dinlemekten büyük bir zevk alan Atatürk, zaman zaman okunan şarkılara eşlik etmiş, oynanan halk oyunlarına katılmıştır. Bazı Rumeli türküleri, onun sesinden notalara dökülmüş ve müzik repertuarımızda yer almıştır. Atatürk, askerî ataşe olarak Sofya’ da görevli bulunduğu dönemde çok sesli müziğe ilgi duymaya başlamıştır. Klâsik müzik konserlerine ve operalara giderek bu müzik türleri...
Devamı
  OCAK 1 Ocak Yeni Yıl Yılbaşını izleyen ilk pazartesi ile başlayan hafta Veremle Savaş Haftası 10 Ocak Gazeteciler Günü Ocak ayının ikinci pazartesi günü başlar Enerji Tasarrufu Haftası 25 – 31 Ocak Cüzzam Haftası    ŞUBAT 14 Şubat Sevgililer Günü 19 Şubat M.E.B. Vakfı Kuruluş Günü 28 Şubat Sivil Savunma Günü    MART 1 – 7 Mart Yeşilay Haftası 1–7 Mart Deprem Haftası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ...
Devamı
Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek; Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek; Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın ? Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.! Sen ne geçebilirsin yardan, anadan, serden…. Senin de destanını okuyalım ezberden… Haberin yok gibidir taşıdığın değerden… Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın… Fatih̵...
Devamı
Türkler milattan önce orduda takım halinde müzik aletleri çaldırırlardı. 8.yy.da yazılmış ve yazılı ilk Türk belgesi olan Orhun Kitabeleri, Mehter’in  atası olarak kabul edilen Tuğ Takımı’ndan bahseder. Kaşgarlı Mahmut’un 11.yy.da yazdığı Divan-ı Lugat-it Türk, Hakan’ın huzurunda nevbet vurulduğunu anlatır. Türklerin diğer dünya milletlerinden gerek anlam ve önem gerekse müzik yönünden tamamen ayrı özelliklere sahip bir müzik topluluğu bulunmak...
Devamı

Ud

7 sene oldu Bilgi, Müzik, Sanat Yorum Ekle
Ud’un Tarihçesi           Ud kelimesinin aslı Arapça’dır: "sarısabır veya ödağacı" anlamındaki "el-oud’dan gelir. Baştaki ‘el’- kelimesinin, bazı dillerde olup bazılarında olmayan harf-i tarif (belirgin tanım edatı) olduğunu bilen Türkler bu edatı atmış, geriye kalan ‘oud’ (‘eyn, waw, dal) kelimesini de -gırtlak yapıları ‘eyn’e uygun olmadığı için- "...
Devamı
7 sene oldu Bilgi, Müzik, Sanat Yorum Ekle
Her şeyden önce sazın adı bazı sözlüklerin yazdığı gibi Tanbur değildir; ağzımızdan böyle çıksa bile, aslı Sümerce ‘Pantur’dan bozulma ‘Tunbur’ olduğu için, N ile yazılma zarureti vardır. Esasen bu zarafette bir sazın -yeğeni Ud için de söz konusu olduğu gibi- Türklerin elinden çıkmış olması tabiidir, zira Türkler dışında hiçbir müzik kültüründe böyle bir saz yoktur. İleride konu edeceğimiz Ud gibi özbeöz Türk KOPUZ ailesinin mensubu olan Tanbur; 30...
Devamı
7 sene oldu Bilgi, Müzik, Sanat Yorum Ekle
Bu saz Tevrat’ta "Psanterin" olarak geçer. Büyük ihtimalle Santur sözcüğü bundan türemiştir. İbranilerin çalgısı olup 11 ci yüzyıldan sonra Avrupa’ya yayılmıştır. Mısır’da ikişer çelik telli, İran’da ise dörder adet pirinç telli olarak kullanılmaktadır.           Eski Türk sazlarından nüzhenin gelişmiş şeklidir. Geometrik olarak ikizkenar yamuk şeklindedir. Telleri önceleri ibrişimdendi. Sonraları madeni ve sarma tel...
Devamı

Ney

7 sene oldu Bilgi, İslam, Müzik, Sanat Yorum Ekle
Ney’in Tarihçesi           Sümerce’ den Farsça’ ya geçen “ nâ ” veya “ nay ”, kamış, kargı anlamlarına da gelen bu çalgının en eski adıdır. Arap toplumunda üflemeli çalgıların hemen tümü için kullanılan “ mizmâr ” sözcüğü, (nefes borusu, ses organı anlamında) ney için de kullanılmıştır. Türkçe’ de ise hemen her zaman “ ney ” olarak anılmıştır. Çeşitli Avrupa ülkelerinde de benzer adlarla (örneğin Romanya’da “ naiu ” adıyla...
Devamı
7 sene oldu Bilgi, Müzik, Sanat Yorum Ekle
Lâvta Arapça lût, Fransızca luth, İngilizce lute, Almanca laute, İtalyanca luito, İspanyolca port laud adları ile bilinmektedir. Roma ve Yunan’da ilkel şeklinin adları ise Tesdudo ve Chelys’dir. Osmanlılar da ise lâvta ismiyle adlandırılmıştır.           Lâvta geçmiş devirler itibariyle önemli bir mazisi vardır. İlk çağ milletlerinden Sümerler, Eski Mısırlılar, Bâbilliler, Romalılar ve Yunanlılarda bu sazın ilkel şek...
Devamı
7 sene oldu Bilgi, Müzik, Sanat Yorum Ekle
Klâsik musikimizin ana ritim unsuru olan Kudüm, vurmalı sazlarımızın en önemlilerindendir. Tarihte Dinî ve dînî olmayan musikîmizin icrasında yardımcı vurmalı sazlarla birlikte bilhassa Kudüm kullanıla gelmiştir. Kös’ün küçüğü ve nakkarenin de biraz büyüğü olan Kudüm, 4 parçadan meydana gelmiştir; 1) Bakır gövde 2) Deve derisi 3) Simitler 4) Zahme 1) Bakır Gövde: Tas şeklinde olup biri büyük diğeri küçük iki parçadır. Bakırın içine bir miktar altın kar...
Devamı

Aktif

Son Yorumlar

Sitemiz;

Aktif Yorumcular

Yazılara Abone Ol

Kategoriler

Son Yorumlar